Prihláška do vodičského kurzu
Vytlačiť a vyplnené v časti “Osobné údaje uchádzača” priniesť do autoškoly

Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti
na vedenie motorových vozidiel
Vytlačiť, vyplniť, odovzdať všeobecnému lekárovi (nenosiť do autoškoly)