SKUPINA A1

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Sú to dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3 a nepresahujúcim 125 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a výkonom najviac 11 kW.

PODMIENKY

 • vek 16 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • písomný súhlas zákonného zástupcu
 • trvalý pobyt na území SR

TEÓRIA

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 16 hodín: praktická jazda
 • 1 hodina: praktická údržba

PRAKTICKÝ VÝCVIK

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 7 hodín: výcvik motorového vozidla
 • 1 hodina: praktická údržba

CENA VÝCVIKU : 660 €

Kolkové poplatky + VP vystavenie 6,50 €

Výcvik v tomto rozsahu sa vzťahuje na žiadateľa, ktorý nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia.
Cena je orientačná a dohodou.