SKUPINA AM

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Sú to dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1 s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacích motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybavených pomocných motorčekom s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1

PODMIENKY

 • vek 15 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • písomný súhlas zákonného zástupcu
 • trvalý pobyt na území SR

TEÓRIA

 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 3 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie

PRAKTICKÝ VÝCVIK

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 7 hodín: výcvik motorového vozidla
 • 1 hodina: praktická údržba

CENA VÝCVIKU : 360 €

Kolkové poplatky + VP vystavenie 6,50 €

Výcvik v tomto rozsahu sa vzťahuje na žiadateľa, ktorý nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia.
Cena je orientačná a dohodou.